Wetgeving

Schrijf een bijlage voor je rapport, waarin je de volgende wetten en regels samenvat in maximaal één alinea:

  • Wet Misleidende Reclame (WMR)
  • Wet op de Kansspelen (WOK)
  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
  • Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)
  • Warenwet
  • Auteurswet
  • Mediawet
  • Richtlijnen vergelijkende reclame
  • Algemene gedragsregels Nederlandse Reclame Code

Geef bij elk van deze wetten en regels aan hoe deze invloed zal hebben op jullie plan: waarmee moet je rekening houden?