schrijven

Stappenplan Onderzoek & Adviesrapport, voor een Communicatieplan

Hieronder vind je de volgende stappen:

 • Stap 1. Voorlopig Advies
 • Stap 2. Analyse & Theorie
 • Stap 3. Onderzoeksmethodes
 • Stap 4. Onderzoek
 • Stap 5. Resultaten
 • Stap 6. Conclusies
 • Stap 7. Reflectie
 • Stap 8. Advies
 • Stap 9. Rapportage

Terug naar: Plannen

Vooraf:

 • Het maken van een rapport en het doen van het bijbehorende onderzoek is een flink project. Maak daarom eerst een projectplanning: wanneer wil je welke stap klaar hebben; begin bij de deadline en plan zo van achter naar voren.
 • Maak voor elk van de volgende stappen een afzonderlijk document en voeg deze aan het einde samen.

strokenplanning

Stap 1. Voorlopig Advies

 • ZO model EffectZet de onderdelen van het campagneplan onder elkaar en vul alvast in zover je kunt, zo kom je snel op gang. Dit wordt het hoofdstuk over Advies, met paragrafen voor elk onderdeel van het communicatieplan.
  • Dit is slechts een eerste schets! Zo’n schets is nuttig, omdat je meestal meteen aan oplossingen denkt en die krijgen zo een plaats, bovendien krijg je zo een globaal overzicht van wat er allemaal in je plan moet. Wat ook belangrijk is: je kunt hiermee meteen beginnen.
  • Vul elk onderdeel in zover je kunt: als je weinig of niets weet of kunt bedenken, dan vul je weinig of niets in.
  • Begin bij Doelstelling en Doelgroep (bedenk vervolgens hoe je de doelstellingen bij de doelgroepen kunt bereiken, met de andere onderdelen).
  • Gedurende het onderzoek zul je nieuwe informatie en nieuwe ideeën krijgen, waardoor je het Advies / Plan steeds beter kunt maken en beter kunt onderbouwen.
 • Bewaar deze eerste schets en zet hem in de Bijlages, zo kan de lezer zien wat onderzoek & analyse hebben opgeleverd.

771px-rembrandt_harmensz-_van_rijn_007Stap 2. Analyse & Theorie

 • 2a. Dit wordt het hoofdstuk over Analyse, met paragrafen voor elk onderdeel van het communicatieplan.
  • Begin met het beschrijven van de opdracht zoals je die van de opdrachtgever hebt gekregen. Welk probleem ziet hij? Wat is het probleem achter het probleem?
  • Klik vervolgens op de onderdelen van het campagneplan en lees deze. Analyseer elk onderdeel en bedenk wat je van elk onderdeel verder moet onderzoeken. Voor je analyses heb je namelijk informatie nodig, en die informatie krijg je door onderzoek te doen. Je kunt deze informatiebehoefte samenvatten in onderzoeksvragen.
  • Onderzoeksvragen kun je onderverdelen in deelvragen en sub-deelvragen. Deelvragen horen bij de verschillende onderdelen van je ‘kapstokmodel’ (zie 2b). Sub-deelvragen kun je gebruiken om informatie te krijgen voor de deelvragen.
  • Vertaal nu de opdracht van de opdrachtgever naar een probleem dat je kunt oplossen met een Communicatieplan, baseer dit duidelijk op de voorgaande analyse. Het is handig om dit samen te vatten in een paragraaf over de probleemsituatie.
  • Vat de probleemsituatie samen in één zin: de Probleemstelling.
  • Zet de deelvragen op een rijtje.
  • Meestal is het niet nodig om de sub-deelvragen ook te herhalen. Ten eerste wordt het er niet overzichtelijker door. Ten tweede hebben jij en de betrokkenen dan de neiging om gedurende het hele project alle deelvragen te willen beantwoorden, terwijl het vaak nuttiger is om wél de grote lijn aan te houden (= beantwoorden van de deelvragen), maar de invulling ervan kun je bijschaven (dan moet je dit wel kloppend maken met je hoofdstuk over theorie!).
 • Lasswell model

  Lasswell’s verbale Communicatiemodel

  2b. Tegelijk met het document over je Analyse, beschrijf je in een afzonderlijk document de theorieën, modellen, concepten die je voor je analyses gebruikt. Dit wordt het hoofdstuk over Theorie.

  • Lasswell’s model is hier een kapstokmodel: andere theorieën, modellen en concepten worden gebruikt om verdere invulling te geven aan de afzonderlijke onderdelen van het kapstokmodel.
  • In dit hoofdstuk leg je dus de theorieën, modellen en concepten uit, je past ze niet toe; dit toepassen doe je namelijk in het hoofdstuk over Analyse en bij volgende hoofdstukken.

Stap 3. Onderzoeksmethodes

 • Dit wordt het hoofdstuk over Onderzoeksmethodes, met paragrafen voor elk onderdeel van het communicatieplan.
  • In de vorige stap heb je bedacht wat je moet onderzoeken: welke informatie je nodig hebt. In deze stap ga je bedenken hoe je dit allemaal gaat onderzoeken: welke bronnen en onderzoekseenhedes je gaat ontsluiten met welke methodes. Hierbij is het belangrijk dat je aangeeft waarom een bepaalde methode het beste is om een bron of onderzoekseenheid te ontsluiten.
  • Je kunt onderbouwen waarom je voor een bepaalde methode kiest door bijvoorbeeld een tabel te maken met kolommen voor: Wat, Welke bronnen en onderzoekseenheden, Welke methodes, Waarom deze methode.
  • Beschrijf elke methode die je wilt toepassen. Reflecteer op de voordelen en nadelen, ga hierbij vooral in op betrouwbaarheid en validiteit. Concludeer in hoeverre deze methode het beste is in deze situatie, om de benodigde informatie te verzamelen.

vergrootglasStap 4. Onderzoek

 • Voer het onderzoek uit. Deze stap kost de meeste tijd! Het kan geen kwaad om hiervoor een afzonderlijke planning te maken.

Stap 5. Resultaten

 • Maak een verslag van de resultaten het onderzoek. Dit wordt het hoofdstuk over de Resultaten, met paragrafen voor elk onderdeel van het communicatieplan.
  • Maak tussenconclusies na elke deelvraag (een deelvraag correspondeert met een onderdeel van het communicatieplan). De gegevens die je verzamelt betekenen namelijk op zichzelf niets, dus geef aan wat de resultaten betekenen door de gegevens te analyseren met de theorie, modellen, concepten.
  • Zorg ervoor dat je al tijdens je onderzoek aansprekend materiaal verzamelt, zoals quotes en foto’s / video’s van degenen van wie de quotes zijn. (Vraag hen wel toestemming om dit materiaal te gebruiken in je rapport en presentatie!)
  • Bewaar ook beeldmateriaal dat je hebt geanalyseerd en de bijbehorende analyseverslagen, doe deze in de Bijlages en verwijs ernaar. Hetzelfde geldt voor analyses van producten, interieurs, etc.

Stap 6. Conclusies

 • Trek conclusies uit de Onderzoeksresultaten. Een conclusie is méér dan een samenvatting! In een samenvatting komt namelijk geen nieuwe informatie, een samenvatting is slechts een herhaling van de hoofdpunten uit je onderzoek. In je Conclusie voeg je hieraan je eigen interpretatie toe; het is aan te raden om bij deze interpretatie gebruik te maken van de theorieën, modellen en concepten uit je hoofdstuk over Theorie. Dit wordt het hoofdstuk over Conclusies.
  • Eventueel kun je de tussenconclusies (zie vorige stap) hier herhalen en er een eindconclusie aan toevoegen.

Stap 7. Reflectie

 • Bediscussieer wat er goed en minder goed is gegaan tijdens het onderzoeksproces.
  • Beschrijf of dit de betrouwbaarheid en / of de validiteit van je Onderzoek heeft aangetast, en zo ja: hoe. Beschrijf ook hoe dit de waarde en de bruikbaarheid van je Advies aantast.
  • Beschrijf wat je een volgende keer weer net zo goed wilt doen als deze keer en hoe je daarvoor gaat zorgen. Idem: wat je de volgende keer beter wilt doen en hoe je daarvoor gaat zorgen.

11809209-innovative-lamp-big-idea-stock-vector-idea-bulb-lightStap 8. Advies

 • In Stap 1 heb je al een eerste schets gemaakt voor je Advies. Tijdens het project heb je waarschijnlijk dit Advies steeds aangepast en bijgeschaafd. Nu is het tijd om je definitieve Advies te schrijven, dit moet duidelijk gebaseerd zijn op het onderzoek en de conclusies.
  • Je Advies is duidelijker gebaseerd op de voorgaande hoofdstukken als elk hoofdstuk is verdeeld in paragrafen die overeenkomen met de onderdelen van een communicatieplan en als deze onderdelen ook vóórkomen in je Advies.
  • Je Advies is dan een Communicatieplan dat jij adviseert. Maak dit zo concreet mogelijk, dus inclusief adviezen over Communicatie op Operationeel Niveau.
  • Had je dit Advies ook kunnen geven zonder Onderzoek en Analyse? Zo ja, dan is dit Advies niet zo goed, want waarschijnlijk niet specifiek voor deze situatie; een vergelijkbaar advies had je ook kunnen geven bij een andere opdracht.
  • Als je jouw Onderzoeksresultaten aan iemand anders had gegeven, was hij / zij dan met dezelfde oplossing gekomen? Zo ja, dan is jouw oplossing waarschijnlijk niet zo creatief en niet specifiek voor jou. (Bijna iedereen kan onderzoek doen en onderbouwde conclusies trekken, als het onderzoek betrouwbaar en valide is, dan komt iedereen ongeveer met dezelfde resultaten. Jouw toegevoegde waarde zit hem in de creativiteit van de oplossing, die uniek is voor jou.)
  • Geef een aantal varianten (opties: meer of minder middelen) van je plan en geef aan hoe dit de prijs (budget, offerte) en effectiviteit beïnvloedt.
  • Bespreek je Advies met je opdrachtgever (of presenteer je Advies aan de opdrachtgever), vóórdat je het rapport definitief maakt. Geef in je rapport aan in hoeverre de opdrachtgever van plan is om je advies over te nemen, of al aan het uitvoeren is. Zo geef je namelijk het draagvlak en de praktische waarde aan en dat is een pluspunt voor je werk.

Stap 9. Rapportage

 • De voorgaande stappen hebben diverse documenten opgeleverd, voeg deze samen. En maak er een Rapport van. Let hierbij op het volgende:
  • Verticale consistentie: wat in een hoofdstuk staat moet kloppen bij wat in een ander hoofdstuk staat. Ook moet de vormgeving van de verschillende hoofdstukken hetzelfde zijn. Tevens moet de schrijfstijl in alle hoofdstukken hetzelfde zijn. Als verschillende teamleden verschillende onderdelen maken, dan is het maken van een rapport dus meer dan een (virtueel) nietje door de verschillende delen slaan! Zorg voor een sterke redactie op vormgeving en stijl!
  • Horizontale consistentie: redeneringen en onderbouwingen binnen een stukje tekst moeten altijd gegeven worden én ze moeten kloppen.
  • Je rapport is pas af als je het inlevert, daarvóór kun je nog bijschaven aan de consistentie.

 

Zo Schrijf Je Een Rapport

Klik & Bestel

Advertenties

Persbericht

Een persbericht moet de volgende elementen bevatten:
 • Afzender: logo, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, site van de organisatie die het persbericht stuurt. Dit kan het bedrijf zijn waarvoor je werkt, zoals ‘Citroën Nederland’, ‘Schouwburg Almere’, etc. De afzender kan ook een PR-, of communicatiebureau zijn. Deze aanduiding van de afzender vergroot de autoriteit van het persbericht, het maakt meteen duidelijk dat dit gestuurd is door een serieuze partij en dus serieus genomen kan worden.
 • Woord ‘PERSBERICHT’. Zet dit boven je tekst.
 • Datum en plaats.
 • ‘Embargo’, als dit van toepassing is. Embargo, betekent dat dit nieuws niet bekend mag worden gemaakt vóór een bepaald moment. Vermeld dus ook de datum en tijdstip tot wanneer het embargo geldt.
 • Kop (ofwel ‘headline’). Zet hierin minstens één van de journalistieke w’s. Zet in de kop bij voorkeur wat het belangrijkste nieuwsfeit is en wie daarvoor verantwoordelijk is.
 • Eerste alinea (ofwel ‘lead’). Geef hier antwoord op de 4 w’s: wie, wat, waar, wanneer.
 • Rest van de tekst: ‘oprolbaar’. Geef in de rest van de tekst het ‘waarom’ en ‘hoe’, als dit kan. Hoe verder naar onderen, hoe minder belangrijk de informatie. De journalist of redacteur heeft namelijk vaak maar beperkte plaats voor jouw nieuwsbericht, hij zal je tekst inkorten door van onderaf te schrappen. Als je pech hebt blijft alleen de lead over. ‘Waarom’ en ‘Hoe’ gaan over de achtergrond bij het nieuws en niet elk medium is daarin geïnteresseerd.
 • Tussenkopjes. Deze helpen de lezer en de journalist snel de essentie uit de tekst te halen en te besluiten of het interessant is om te lezen.
 • Regelafstand. Gebruik een regelafstand van 1,5 zodat de redactie makkelijk woorden en passages kan onderstrepen.
 • Witmarge. Gebruik links en rechts ca. 5 cm witmarge, zodat de redactie er makkelijk dingen kan bijschrijven. (Hoe meer een redacteur met je tekst bezig is, hoe meer kans dat hij het gaat plaatsen.)
 • Einde persbericht. Maak duidelijk waar de tekst van het persbericht eindigt en waar aanvullende informatie begint. Zet na de tekst van je persbericht daarom de woorden ‘EINDE PERSBERICHT’, eventueel met daarvoor en daarachter puntjes of streepjes.
 • Bijlagen. Na het einde van het persbericht kun je vermelden dat er bijlagen zijn. Bijlagen zijn bijvoorbeeld uitnodigingen, foto’s en plaatjes. Foto’s en plaatjes bevorderen dat je persbericht wordt geplaatst, vooral als ze aantrekkelijk zijn en goede bijschriften hebben. Redacties willen namelijk vaak niet alleen tekst, maar ook beeld in hun medium. Uitnodigingen bevorderen dat journalisten je nieuwsevent zullen bezoeken en dat bevordert dat zij er zélf over gaan schrijven.
 • Contactinformatie. Bevorder interactie met de journalist, zo is er meer kans dat hij je bericht zal plaatsen. Bovendien kun je zo een professionele relatie met hem opbouwen (als je regelmatig persberichten naar hem stuurt), waardoor jouw berichten de voorkeur kunnen krijgen boven de berichten van anderen. Vermeld daarom, je naam, e-mailadres, telefoonnummer, site, en geef aan dat hij contact kan opnemen voor meer informatie.

Vergroot de kans dat je persbericht geplaatst wordt door:

 • Optimaliseer bovenstaande elementen.
 • Bouw een relatie op met redacteuren en journalisten.
 • Volg de ABABA-formule.

Meer over persberichten:

Zie ook:

Schrijven en Presenteren van een Rapport

Er zijn twee belangrijke manieren om je communicatieplan te presenteren:

 1. je rapport
 2. je presentatie.

Het rapport en de presentatie zijn jouw communicatiemiddelen die je geïntegreerd kan inzetten om jouw doelgroep – meestal de opdrachtgever en eventueel de docent – te overtuigen.

Overtuigen met storytelling

Traditioneel gaan we ervan uit dat een presentatie en rapport overtuigt door zoveel mogelijk feiten en gegevens te geven. Inmiddels gaan we er echter vanuit dat de gegevens kloppen (als je gegevens niet kloppen is dat een dissatisfier en zal je doelgroep afhaken en je advies afwijzen, tevens wordt jouw eigen reputatie geschaad).

Je overtuigt je opdrachtgever – en eventueel docent – door een verhaal te vertellen (natuurlijk moeten de feiten wel kloppen!). Met een verhaal raak je de doelgroep namelijk emotioneel en dat zet tot actie. Als je alleen feiten presenteert dan kan je opdrachtgever nog denken “nice to know” en zijn beleid niet aanpassen.

Confronteer de opdrachtgever bijvoorbeeld met plaatjes uit je GAP-analyse. Beelden werken namelijk meer op de emotie van mensen dan cijfers.

Al voorbereiden tijdens je onderzoek

Al tijdens je onderzoek en analyse bereid je je voor op het schrijven van je rapport en op het maken van een presentatie. Dit voorbereiden doe je bijvoorbeeld door het verzamelen van materiaal (content) dat je kunt gebruiken als illustratie in je rapport, en ook bij je presentatie.

Maak bijvoorbeeld foto’s van degenen die je interviewt – wel eerst hun toestemming vragen! – maak foto’s van exterieur en interieur van het bedrijfsgebouw. Filmpjes zijn nóg aantrekkelijker, deze kun je aan het rapport toevoegen door middel van bijvoorbeeld een dvd.

Lees meer op Communicatie KC:

Schrijven & Presenteren

Er zijn twee belangrijke manieren om je communicatieplan te presenteren: je rapport en je presentatie. Het rapport en de presentatie zijn jouw communicatiemiddelen die je geïntegreerd kan inzetten om de doelgroep – meestal de opdrachtgever en eventueel de docent – te overtuigen.

Al tijdens je onderzoek en analyse bereid je je voor op het schrijven van je rapport en op het maken van een presentatie. Dit voorbereiden doe je bijvoorbeeld door het verzamelen van materiaal dat je kunt gebruiken als illustratie in je rapport, en ook bij je presentatie.

Maak bijvoorbeeld foto’s van degenen die je interviewt – wel eerst hun toestemming vragen! – maak foto’s van exterieur en interieur van het bedrijfsgebouw. Filmpjes zijn nóg aantrekkelijker, deze kun je aan het rapport toevoegen door middel van bijvoorbeeld een dvd.

Rapport: Inhoud & Proces

Voorbeeld van Inhoudsopgave (klik hier)

Proces: hoe je de inhoud maakt

Het rapport is de bekroning op je onderzoek: gedurende je onderzoek verzamel je veel informatie, hiervan maak je verslagen, en op basis daarvan schrijf je je rapport.

De verslagen van je deelonderzoeken vormen de basis voor je bijlagen. Elke deelvraag kan leiden tot een deelonderzoek. Vul de bijlagen aan met Theoretisch Kader en Onderzoeksontwerp. Als je bijlagen compleet zijn, dan heb je alle informatie die je nodig hebt om een rapport te schrijven. Het rapport is een leesbare, aantrekkelijke en overtuigende tekst. In je rapport breng je de samenhang die in de bijlagen ontbreekt.

Het rapport is als een plantje dat groeit op een voedingsbodem, en de voedingsbodem wordt gevormd door de bijlagen. Goed onderzoek leidt tot een goede voedingsboden voor een goed rapport.

Inleiding schrijven

Na de Samenvatting is de Inleiding waarschijnlijk het eerste dat de lezer van je rapport gaat lezen. In de Inleiding maak je persoonlijk contact met de lezer. Hoewel je Inleiding niet zo persoonlijk is als je Voorwoord. In je Voorwoord bedank je namelijk mensen die je geholpen hebben en vertel je over de uitdagingen en kansen die je persoonlijk hebt gekregen door dit Onderzoek- & Adviesproject uit te voeren. Je Voorwoord kun je dan ook pas achteraf schrijven. Het Voorwoord is als het woordje dat de regisseur geeft vóór dat het doek wordt opengetrokken voor het toneelstuk dat zich gaat afspelen.

Terug naar de Inleiding. In de Inleiding maak je persoonlijk contact met de lezer en je zorgt dat hij gemotiveerd wordt om verder te lezen. Dit is als het opentrekken van het doek voor het toneel: zorg dat de lezer meteen op het puntje van zijn stoel zit. Vervolg je Inleiding met een korte beschrijving van het probleem zoals de opdrachtgever dit aan jou vertelde. Waarschijnlijk kun je hiervoor veel kopiëren uit je verslag uit de vorige stap. Geef ook de Voorlopige Probleemstelling en Voorlopige Doelstelling.

Wat moet er in de Inleiding?

Je Inleiding moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Eerste alinea en een openingszin die motiveren om verder te lezen.
 • Jouw persoonlijke betrokkenheid met het onderwerp en de opdrachtgever: hoe ben je op het idee gekomen om je onderzoek te doen naar dit onderwerp / voor deze opdrachtgever. Hoe ken je de opdrachtgever?
 • Probleem gezien door opdrachtgever.
 • Voorlopige probleemstelling
 • Voorlopige doelstelling

Tips voor eerste alinea en openingszin

Je kunt je inleiding zakelijk of meer poëtisch openen. Welke manier je kiest hangt af van jouw smaak, de smaak van de lezer waarvoor je schrijft en van het onderwerp waarover je rapport gaat.

Bij een zakelijke opening geef je uitleg van onderwerp / kernbegrip van je rapport. Bijvoorbeeld: ‘Omega 3 is cruciaal voor het herstel en de opbouw van spieren, maar zware sporters en vegetariërs hebben supplementen nodig om er voldoende van binnen te krijgen. Meestal worden supplementen kunstmatig geproduceerd op basis van aardolie. Bedrijf X heeft echter een natuurlijk alternatief en gebruikt hiervoor algen. Aan mij de taak om te adviseren hoe Bedrijf X dit het best op de markt kan brengen, zoals: direct aan consumenten, of via beïnvloeders zoals de detailhandel, onder een nieuw merk of gebruik makend van een bestaand merk?’

Voor een pakkende, meer poëtische opening geven Schie e.a. de volgende suggesties:

 • Een interessante anekdote
 • Een recent algemeen bekend nieuwsfeit (maar pas op: is het nog nieuws als je rapport klaar is?)
 • Een actueel feit dat te maken heeft met de organisatie van je opdrachtgever
 • Een algemene waarheid
 • Een spreekwoord of gezegde
 • Een rake uitspraak, bij voorkeur van een bekend persoon
 • Een relevante suggestie of vraag aan de lezer: ’Stel, dat…’ of ‘Hoe zou u het vinden als…?’
 • Een retorische vraag: ‘Wat moet de wereld zonder…?’  (Schie e.a. 2016)

Denk ook aan het openen van de Inleiding met een vraag aan de lezer. Zoals:

 • “Heeft u wel eens gehoord van…?”;
 • “Weet u nog wat …is?”;
 • “Bent u wel eens bij … geweest?”;
 • “Kent u dat gevoel van …?”

Tip: Zoek voor een rake uitspraak bijvoorbeeld een quote op wisdomquotes.com.

Onderwerpen in de Inleiding, volgens Steehouwer en volgens Janssen

Onderwerp in Inleiding, volgens:Steehouwer ea, 2012, p282-285Janssen ea, 2012, p500
Opening: lezer motiveren om te gaan lezen.X
Doel dat je met het rapport zelf wilt bereikenX
Aanleiding/ achtergrond van het onderzoek.X
OnderzoeksvraagX
Onderzoekskader: wat is onderzocht, hoe, bij wie?X
Leeswijzer: hoe ziet de rest van de tekst eruit? / VooruitblikXX

Geef verder aan:

Bronnen:

 • Janssen, Daniël e.a. (2012) Zakelijke Communicatie voor professionals; Noordhoff, Groningen
 • Steehouwer, M. e.a (2012) Leren Communiceren; Noordhoff, Groningen

Management Summary/ Samenvatting

Samenvatting is het eerste dat de lezer leest, hierop baseert hij zijn eerste indruk. Zorg dus dat die goed is. Maak een goed kloppende verhaal van je samenvatting (en zorg dat je al in de samenvatting positief scoort op de beoordelingscriteria). Neem daarna je rapport door en zorg dat het verhaal uit je samenvatting makkelijk herkenbaar is in je rapport.

Je advies is het belangrijkste, want de opdrachtgever wil vooral weten wat hij concreet moet doen om zijn probleem op te lossen. Vat je advies bijvoorbeeld samen in een bullet-list van ongeveer vijf punten.

Onderwerpen in de samenvatting:

 • Aanleiding van rapport
 • Probleemstelling
 • Oplossingen
 • Argumenten rond de oplossingen
 • Belangrijkste conclusies & aanbevelingen
  (naar Grit 2011, p167)

Wat moet er in je Management Summary/ Samenvatting? In de tabel hieronder vind je de onderwerpen die er volgens Steehouwer en volgens Janssen in moeten.

Onderwerp in Management Summary, volgens:Steehouwer ea, 2012, p277Janssen ea, 2012, p505
Thema / Wat heb je onderzocht?XX
Aanleiding / Waarom heb je dat onderzocht?XX
Conclusies & AanbevelingenXX
Motivatie / Hoe heb je dat onderzochtXX
Consequenties van aanbevelingen: kosten, maatregelen, effecten.X

Bovenstaand overzichtje is gemaakt op basis van:

 • Janssen, Daniël e.a. (2012) Zakelijke Communicatie voor professionals; Noordhoff, Groningen
 • Steehouwer, M. e.a (2012) Leren Communiceren; Noordhoff, Groningen

Voorwoord

Wat moet er in je voorwoord? In de tabel hieronder vind je de onderwerpen die er volgens deskundigen in moeten.

Onderwerp in Voorwoord, volgens: Steehouwer ea, 2012, p278 Janssen ea, 2012, p505
Voor wie het rapport bedoeld is.  X
Hoe het rapport tot stand is gekomen.  X
Wat jou tot het onderzoek heeft gebracht. / Aanleiding, persoonlijke motivatie.  X  X
Wie je wil bedanken (opdrachtgevers, begeleiders, respondenten, informanten)  X  X

Bronnen:

 • Janssen, Daniël e.a. (2012) Zakelijke Communicatie voor professionals; Noordhoff, Groningen
 • Steehouwer, M. e.a (2012) Leren Communiceren; Noordhoff, Groningen

Hoe Bronnen Vermelden?

Meer informatie over Bronvermelding & APA

Bronvermelding

 • Bij elk stukje informatie dat je geeft in een werkstuk moet je de duidelijk de bron aangeven. Dit geldt voor een zin, een langere tekst, een illustratie, een tabel, etc.
 • Als de bron niet duidelijk is aangegeven is dit fraude!
 • Als je je illustratie, tabel etc. zelf maakt, maar dit niet vermeldt, dan kan je hiervoor geen waardering krijgen (dan krijg je dus geen hoger cijfer).
 • In de bronnenlijst achterin je rapport komen alléén bronnen die je in de tekst vermeldt. Verwijs daarom in de tekst zoveel mogelijk naar deze bronnen in de bronnenlijst.
 • Vermeld bronnen volgens APA regels.

Citeren

 • Maak duidelijk wat een citaat is door de geciteerde zinnen tussen aanhalingstekens te zetten en het boek:
 • (auteur, jaar van uitgave, pagina waar citaat vandaan komt) erachter te zetten.
 • Bijvoorbeeld: “De capaciteit van het kortetermijngeheugen is beperkt. Om zo goed mogelijk met de beperkte capaciteit te werken, wordt de informatie die uit de sensorische registers komt, door middel van chunking samengevoegd tot begrijpelijke eenheden.” (Riel, 2003, p.96).
 • Als de bron geen boek is maar een tijdschrift, dan zet je dit als volgt achter het citaat:
 • (auteur (jaar van uitgave), pagina waar citaat vandaan komt).
 • Bijvoorbeeld: (Lenconi (2002), p. 115)
 • Je kunt dezelfde informatie ook met behulp van een voetnoot, of eind-noot vermelden; in plaats van dit tussen haakjes achter het citaat te zetten.

Bronnenlijst

In je bronnenlijst moeten de bronnen op alfabetische volgorde van auteur staan. Elke bron waarnaar je verwijst in je tekst moet te vinden zijn in je bronnenlijst!

Elk boek moet als volgt worden weergegeven:

 • Achternaam auteur, voorletter(s) of voornaam (jaar van uitgave), Titel: eventuele ondertitel, Plaats uitgever, uitgever
 • Voorbeeld boek in bronnenlijst: Riel, Cees van (2003), Identiteit en Imago: Recente inzichten in corporate communication – theorie & praktijk; 3e geheel herziene druk, Academic Service, Schoonhoven

In de bronnenlijst vermeld je tijdschriften als volgt:

 • Achternaam auteur, voorletter(s) of voornaam (jaar van uitgave),Titel artikel, in: Titel Tijdschrift, maand, jaar van uitgave, pagina’s.
 • Voorbeeld tijdschrift in bronnenlijst: Lenconi, P. (2002), Make your values mean something, in: Harvard Business Review, July 2002, p. 113-117.

Geef als volgt aan dat informatie komt van een site:

 • Achternaam auteur, voorletters (jaar van publicatie of update). Titel van de publicatie of website. Geraadpleegd op dag.
 • Voorbeelden site in bronnenlijst:

Ook als je een idee van een auteur in eigen woorden weergeeft (parafraseert) of samenvat moet je de bron vermelden op dezelfde manier als hiervoor beschreven.