doelstelling

Organisatiedoelstellingen

Er zijn verschillende Organisatiedoelstellingen; ze zijn hieronder weergegeven (met daarachter de termijn waarvoor ze gelden):

Relatie tussen doelstellingen (Michels 2016).
 • Missie (oneindig)
 • Beleidsdoelstellingen (1-5 jaar). Meestal zijn beleidsdoelstellingen:
  • Marketingbeleidsdoelstellingen
  • Communicatiebeleidsdoelstellingen

Organisatiedoel: continuïteit

Het belangrijkste doel van elke organisatie is: overleven. Elke organisatie streeft dus naar continuïteit.

Het gebeurt dat de tijden veranderen, waardoor de organisatiedoelstellingen niet meer relevant zijn, dan worden de organisatiedoelstellingen aangepast.

De Holland-Amerika Lijn (HAL) is bijvoorbeeld ooit opgericht met als doel om immigranten te vervoeren naar Amerika met de stoomboot. Inmiddels is deze doelstelling niet meer relevant, maar dit heeft niet betekend dat HAL haar continuïteit heeft beëindigd, ofwel zichzelf heeft opgeheven. HAL is getransformeerd tot een cruisemaatschappij en is door de oprichtende familie verkocht aan Carnival Corporation; de overnamesom is door deze familie gebruikt om een investeringsmaatschappij op te zetten: HAL Investments.

Bestaansrecht: waarde creëren door communicatie

Voor haar continuïteit moet een organisatie bestaansrecht hebben en dat heeft ze door waarde te creëren voor de betrokkenen. Die betrokkenen zijn stakeholders, zoals shareholders (aandeelhouders), management, medewerkers, consumenten, etc.

Waarde kun je uitdrukken in euro’s, maar waarden zijn ook nauw verbonden aan emoties en drijfveren van individuele mensen én waarden worden gezien als de kern van een (sub)cultuur en zo voor samenhang in groepen van mensen.

Waarde creëren heeft dus te maken met:

 • Financiële aspecten.
 • Psychologische aspecten.
 • Sociologische aspecten (denk hierbij bijvoorbeeld aan cultuur en antropologie).

Traditioneel staan in de marketing financiële aspecten voorop, terwijl in de communicatie traditioneel de psychologische en sociologische aspecten voorop staan. De meeste mensen ‘houden’ namelijk van een organisatie, omdat het past bij hun individuele waarden (psychologische aspecten) en drijfveren of omdat de organisatie past bij hun cultuur (sociologische aspecten). Zelfs aandeelhouders houden niet alleen van een bedrijf omdat het veel rendement oplevert, steeds meer wordt ook maatschappelijke relevantie een reden om aandelen wel of niet te kopen.

Dus de mentale waarde van een organisatie wordt steeds belangrijker: de verwachting of belofte die de naam van de organisatie met zich meebrengt, ofwel de merkwaarde. Het beïnvloeden van het brein, het creëren van verwachtingen, mentale beelden, images, dat zijn typisch zaken waar communicatie zich mee bezig houdt.

Niet voor niets kan een tweet de beurswaarde van een bedrijf snel doen stijgen of dalen.

Organisatiedoelen van commerciële bedrijven en non-profit organisaties

Een commercieel bedrijf creëert waarde door goederen en/of diensten te produceren die de kopers waardevol vinden. Als een bedrijf daarnaast beursgenoteerd is, dan moeten de aandelen rendement (financiële waarde) opleveren voor de aandeelhouders.

Een non-profit organisatie moet bijdragen aan de doelstellingen van de subsidiegevers en sponsoren. Zo is het voor een museum of schouwburg belangrijk dat het kan aantonen dat er voldoende bezoekers komen uit de doelgroepen die de overheid belangrijk vindt. Voorwaarde voor subsidie kan bijvoorbeeld zijn dat het museum of de schouwburg bijdraagt aan de culturele ontwikkeling van jongeren.

Voor alle organisaties – commercieel en non-profit – wordt het steeds belangrijker dat betrokkenen hen waardevol vinden, ofwel: relevant. Non-profit bedrijven krijgen steeds minder subsidie en worden dus meer afhankelijk van sponsors en individuele donaties. Zo worden ze gedwongen om nauwere relaties te onderhouden met diverse stakeholders, en niet meer bijna uitsluitend met de overheid.

Commerciële bedrijven moeten meer transparant zijn dan vroeger. Vroeger waren zaken als milieuvervuiling of kinderarbeid pas een issue als ze door journalisten van massamedia op de agenda werden gezet. Nu moeten ze aantonen dat hun waarden en normen in overeenstemming zijn met die van hun stakeholders, anders worden misstanden bijna meteen bekend gemaakt via social media en massamedia.

Ook commerciële bedrijven moeten relevant worden gevonden, niet alleen doordat ze aandeelhouderswaarde creëren, maar ook doordat ze maatschappelijke waarde creëren. Commerciële bedrijven en non-profit organisaties groeien zo naar elkaar toe wat betreft hun waarden, normen en doelen. Voor de continuïteit van alle bedrijven en non-profit organisatie geldt dat stakeholders (intern en extern) van hen moeten houden.

Advertenties

Het Communicatieplan

Kern van het Communicatieplan:

De Kern van het Communicatieplan is gebaseerd op het verbale communicatiemodel van Lasswell en geeft antwoord op de volgende kernvragen van een communicatieplan:

 • Bij wie wil je welk effect bereiken?
 • Met welke boodschap denk je dat effect te kunnen bereiken?
 • Met welke middelen krijg je die boodschap bij de doelgroep?

Je communicatieplan moet minstens deze kernvragen beantwoorden, zo niet dan is je plan niet goed. (Je plan is juist beter als je ook hebt nagedacht over een andere vraag die voortkomt uit Lasswells’ model: Wie zegt het? Ofwel: Wie is de afzender?)

Hoe maak je een Communicatieplan?

Zet de onderdelen van Het Communicatieplan (zie hieronder) onder elkaar en vul elk onderdeel in. Begin bij de kern van het communicatieplan (zie hierboven). Er is verder geen vaste volgorde voor het maken van de onderdelen van het communicatieplan, maar let op: als het plan klaar is, dan moet elk onderdeel kloppen met de andere onderdelen! (Je communicatieplan moet dus verticaal consistent zijn.)

Hieronder staan alle onderdelen van Het Communicatieplan, bij een onderdeel staan onderwerpen in cursief. Deze onderwerpen kunnen van belang zijn voor het maken van dit onderdeel.

Campagne plan COM plan voor Starters

Onderdelen van Het Communicatieplan

Onderdelen van Het Communicatieplan

 

 Of DOWNLOAD Campagneplan schetsblad en vul in.

Dit communicatieplan is te gebruiken als:

DOWNLOAD Checklist Rapport NIMA Communicatie B versie 1

Klik door naar:

Analyse voor de Campagne

Je moet onderzoek doen om de informatie te verzamelen voor je analyses. Hieronder kun je bepalen welke analyses je wilt gaan doen, dan kun je ook bepalen welke informatie je nodig hebt en welk onderzoek daarvoor nodig is.

Analyse: het uiteenrafelen van het geheel in kleinere onderdelen.

Klik en lees onderstaande onderwerpen om je campagne effectiever en efficiënter te maken. De modellen, theorieën en concepten die hieronder genoemd worden, zijn een goed begin voor je Theoretisch Kader, want ze vormen de mentale gereedschapskist waarmee je jouw probleemsituatie analyseert.

Analyse om de Doelgroep aan te scherpen

Analyse om de Doelstelling aan te scherpen

 • Analyseer wat het doel van je campagne zou moeten zijn volgens de FCB-matrix
 • domino van communicatie-effecten

Analyse om de Afzender aan te scherpen

Analyse om de Boodschap aan te scherpen

Analyse om de Communicatiestrategie aan te scherpen

Analyse om het Creatief Concept aan te scherpen

 • Analyseer of je genoeg oplossingen en variaties op deze oplossingen hebt bedacht
 • Analyseer of je de juiste methode en criteria hebt gebruikt om de beste oplossing te selecteren
 • Analyseer of jouw creatieve concept past bij een van de vier veel gebruikte soorten van concepten

Analyse om de Middelenmix aan te scherpen

 • Analyse van Communicatiemiddelen en Middelenmix
 • Analyseer of je vanuit Touchpoints creatieve effectieve oplossingen hebt bedacht, of dat je voor de hand liggende middelen voorstelt, die niet per se effectief zijn?

Analyse om de Timing aan te scherpen

 • Analyseer of de ontvanger binnen een week minstens 3x met de boodschap wordt geconfronteerd.

Analyse om het Budget aan te scherpen

 • Analyseer of je goed bent voorbereid op onderhandelingen over het budget.

 

Analyse om de Campagne te optimaliseren

Je kunt analyseren of alle onderdelen in je campagneplan zitten, die erin zouden moeten zitten, en of ze optimaal op elkaar zijn afgestemd. Analyseer daarvoor bijvoorbeeld ook of je het juiste mentale gereedschap – theoretisch kader – gebruikt om het (organisatie-)probleem op te lossen.

Klik en lees de volgende onderwerpen en concludeer of jouw campagne optimaal is voor het oplossen van het probleem:

Terug naar:

Doelstelling van de campagne

Het doel van je campagne is om effect te bereiken. Dit effect kan zijn:

 • Overbrengen van een boodschap.
 • Veranderen van de kennis die de doelgroep heeft over het onderwerp van je campagne:
  • wat moet de doelgroep weten?
 • Veranderen van de houding die de doelgroep heeft ten opzichte van het onderwerp van je campagne:
  • wat moet de doelgroep voelen / vinden?
 • Veranderen van het voorgenomen gedrag die de doelgroep heeft ten opzichte het onderwerp van je campagne:
  • wat moet de doelgroep doen?

Domino

Domino C Effecten CKC

Het effect van je campagne moet je meteen na je campagne kunnen zien. De doelstelling van je campagne (campagnedoelstelling) moet dan ook SMART geformuleerd zijn. Bij een SMART geformuleerde doelstelling kun je namelijk op het geformuleerde moment meten of het geformuleerde effect is opgetreden.

Organisatie Marketing Communicatie doelen

Relatie tussen doelstellingen (Michels 2016).

Je campagne is dus een middel om organisatiedoelen en / of marketingdoelen te bereiken. Meestal is je campagne ook bedoeld om een gewenst image op te bouwen. Je campagneplan is dan onderdeel van een langere termijn plan, een plan op strategisch niveau. Een voorbeeld van zo’n langere termijn plan is het Communicatie & Branding Plan.

Kortom

Je campagnedoelstelling moet:

Bijpassende visie: Communicatie als middel.

Voorgenomen gedrag

Het sterkste effect dat je van communicatie mag verwachten is voorgenomen gedrag. Daadwerkelijk gedrag is afhankelijk van veel meer dan alleen jouw campagne. Als je dus aan je baas of opdrachtgever belooft dat je het gedrag van de doelgroep gaat veranderen, dan mag je daarop afgerekend worden, maar dan neem je onnodig risico. Beloof dus niet meer dan je waar kan maken! (Je doelstelling moet Realistisch zijn: de R uit SMART.)

Daadwerkelijk gedrag is ook afhankelijk van bijvoorbeeld:

 • Toevallige gebeurtenissen, zoals Nederland verliest de finale in het WK voetbal, of het sneeuwt zo hard dan Nederland stilligt.
 • Campagnes van concurrenten.
 • Activiteiten van collega-managers, waardoor het product niet op tijd leverbaar is, of te duur, etc.

Om daadwerkelijk gedrag te realiseren moet je mensen dan ook belonen en straffen en hiervoor heb je bijvoorbeeld instrumenten uit de marketing-mix nodig.

Gedrag als middel en als effect

Tricomponent attitude model CKCHet dominomodel van communicatie-effecten is een lineair model. In werkelijkheid vinden effecten niet altijd zo lineair plaats. Als je bijvoorbeeld een nieuw apparaat hebt gekocht ga je het meteen gebruiken (gedrag), als het niet werkt zoals je wilt raak je geïrriteerd (houding) en dan ga je informatie zoeken (kennis vergroten).

Mensen leren vooral door te ervaren. Vandaar dat je bijvoorbeeld in een winkel dingen mag proeven. Bij een sigarenwinkel kun je soms sigaren roken en zelfs een cursus volgen. Evenementen zijn dan ook een belangrijk instrument om communicatiedoelen te helpen bereiken. Door mensen dingen te laten doen (proeven, uitproberen: gedrag) beleven ze hoe lekker, fijn etc. ze het product vinden (houding), die houding zet hen misschien aan tot kopen of ander gewenst gedrag.

Lees ook op Communicatie KC:

 

Probleemstelling, Doelstelling, Vraagstelling

Er zijn diverse opvattingen over wat een probleemstelling is, wat een doelstelling is en wat een vraagstelling is, ook de relatie tussen deze begrippen wordt door diverse auteurs anders gelegd. Meer hierover lees je als je naar beneden scrollt.

Ik merk dat opdrachtgevers en studenten de relatie tussen deze begrippen en hun nut makkelijk begrijpen aan de hand van onderstaande illustraties.

Illustratie: Relatie Probleemsituatie – Gewenste situatie

probleemsituatie-gewenste-situatie

In bovenstaande illustratie wordt duidelijk gemaakt dat je met je plan of advies de probleemsituatie kan veranderen in een gewenste situatie.

Illustratie: Relatie Probleemsituatie – Gewenste situatie; Probleemstelling – Doelstelling

probleemsituatie-gewenste-situatie-2

De gewenste situatie kan je ook ‘Doelsituatie’ noemen. Dan is het logisch om de beschrijvingen van respectievelijk de probleemsituatie en de doelsituatie samen te vatten in ieder één zin: de probleemstelling en de de doelstelling. In de probleemstelling stel je wat het probleem is. In de doelstelling stel je wat het doel is.

Illustratie: Relatie Probleemsituatie – Gewenste situatie; Probleemstelling – Doelstelling – Vraagstelling

probleemsituatie-gewenste-situatie-vraagstelling

Vóórdat je een doeltreffend advies kunt geven of plan kunt maken, moet je precies weten wat het probleem is, waardoor het probleem veroorzaakt wordt en welke factoren je moet veranderen om de probleemsituatie te veranderen in de gewenste situatie. Je moet de probleemsituatie dus beter leren begrijpen. Daarvoor heb je informatie nodig. Deze informatie verzamel je door onderzoek te doen.

Onderzoek is gericht op het vinden van informatie waarmee een vraag beantwoord kan worden: de onderzoeksvraag, ofwel vraagstelling. Om de probleemsituatie te begrijpen gebruik je inzichten en deze inzichten noemen we theorieën.

Sluit aan bij een Organisatie- of Marketingdoelstelling

Relatie tussen doelstellingen (Michels 2016).

Formuleer de probleemstelling altijd op organisatieniveau of op marketingniveau. Communicatie is namelijk nooit een probleem, maar kan wél een oplossing zijn.

Opdrachtgevers stellen bijvoorbeeld wel eens dat het probleem is dat er geen communicatieplan is voor de komende paar jaar. Interpreteer dit als een gevoel dat de opdrachtgever heeft, een behoefte. Zoek naar het probleem achter het probleem. Vraag je bijvoorbeeld af:

 • Waarom is het een probleem dat er geen communicatieplan is?
 • Het maken en uitvoeren van een communicatieplan kost tijd en geld, maar wat levert het op?
 • Wegen de kosten op tegen de opbrengsten?

Zoek bij het probleem achter het probleem altijd naar een probleem voor de organisatie als geheel. Vraag je bijvoorbeeld af:

 • Wat gebeurt er bij ongewijzigd beleid?
 • Wat gebeurt er als er geen communicatieplan komt? Gaat het bedrijf dan failliet? Verliest de schouwburg dan haar subsidie, omdat er niet genoeg mensen uit de aangewezen doelgroepen komen?

Als je zo’n Organisatiedoelstelling hebt gevonden, dan is het makkelijk uit te leggen dat er tijd en geld voor vrijgemaakt moet worden. Sluit dus aan bij beleidsplannen en bij het realiseren van de missie. Anders verdwijnt je advies waarschijnlijk in een la.

Vertaal Organisatie- / Marketingniveau naar Communicatieniveau

De Probleemsituatie is meestal op Organisatie- of Marketingniveau, maar als communicatiedeskundige kun je alleen bijdragen aan een Gewenste Situatie op Communicatieniveau.

Een Doelstelling op Marketingniveau zou heel in het kort kunnen zijn: Veel klanten. (Een bijbehorende Doelstelling op Organisatieniveau kan zijn: Zo veel mogelijk inkomsten binnenhalen, zodat aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement halen, waardoor we aantrekkelijk blijven en het bedrijf kunnen continueren.) Maar als communicatiedeskundige kun je dit niet zomaar oplossen. Vertaal deze Doelstelling op Marketingniveau daarom naar Communicatieniveau.

Vraag je bijvoorbeeld af: Als ‘Veel klanten‘ de behoefte is van mijn opdrachtgever, hoe kan ik dan als communicatiedeskundige in deze behoefte voorzien? Het antwoord kan zijn dat je met communicatie de kennis, houding en voorgenomen gedrag van mensen kunt beïnvloeden. Je kunt dus koopgedrag beïnvloeden door houding en kennis te beïnvloeden.

Analyseer dus wat je wel en niet kunt verwachten van communicatie. Dit doe je door een Theoretisch Kader op te stellen en vervolgens met de bijbehorende ‘communicatiebril‘ naar de Probleemsituatie te kijken. Een Doelstelling op Communicatieniveau kan dan bijvoorbeeld zijn:

 • Veel mensen uit de doelgroep nemen zich voor om een van onze producten te kopen.

Met je Theoretisch Kader kun je vervolgens de Probleemsituatie analyseren en dan blijkt dat je aanvullende informatie nodig hebt. Deze informatie krijg je door onderzoek te doen. Dat onderzoek is dan gericht op specifieke Deelvragen. Zoals bijvoorbeeld (in de post over het Theoretisch Kader vind je andere mogelijke deelvragen):

 • Wat zijn relevante kenmerken van de doelgroep?
 • Met welke boodschap kan het voornemen om onze producten te kopen beïnvloed worden?
 • Welke media gebruikt de doelgroep?

Concluderend

Je gebruikt theorie om de probleemsituatie te analyseren en te begrijpen welke factoren het probleem veroorzaken. Zo kun je concluderen welke factoren je moet beïnvloeden, zodat het probleem verdwijnt en de gewenste situatie ontstaat.

Bijvoorbeeld: Te weinig mensen kopen het product, dit kan je verbeteren door meer mensen een positieve houding te geven ten opzichte van het product en dat kan je doen door een aantrekkelijker merk aan het product te koppelen.

Als je de belangrijkste begrippen analyseert kun je komen tot bijvoorbeeld de volgende deelvragen:

 • Wat weten / geloven leden van de doelgroep nu over het product?
 • Waardoor kunnen deze mensen gemotiveerd worden?
 • Welke waarden kunnen we aan het product verbinden?
 • Via welke touchpoints en intermediairs kunnen deze mensen beïnvloed worden?
Doelstelling Project Onderzoek Communicatie

Probleemstelling, volgens Verschuren / Van der Kaap

“Een probleemstelling is een definitie van je onderzoeksprobleem en bestaat uit een doelstelling en één of meerdere vraagstellingen.” (Verschuren, 1999, in Van der Kaap 2008, p44)

Probleemstelling: definitie van het onderzoeksprobleem (Van der Kaap, 2008, p44)
Probleemstelling: definitie van het onderzoeksprobleem (Van der Kaap, 2008, p44)

Nel Verhoeven ziet het enigszins anders:

“De probleemomschrijving bestaat uit de doelstelling voor het onderzoek en de probleemstelling, ofwel centrale vraagstelling. (…) Onder deze probleemstelling kan een aantal deelvragen vallen die de probleemstelling verduidelijken en een stap zijn in de richting van onderzoeksvragen die tijdens de analyse worden beantwoord. Dit zijn meer vragen naar samenhang, toetsen,beschrijvingen, enzovoort.

Dus: probleemstelling → deelvragen → onderzoeksvragen” (Verhoeven, 2011, p81-82)

Volgens Verhoeven is de probleemstelling dus een ander woord voor centrale vraagstelling. En wat Verschuren en ook Van der Kaap de probleemstelling noemen komt overeen met wat Verhoeven probleemomschrijving noemt.

Bij Verhoeven is de doelstelling het doel van je onderzoek, bijvoorbeeld: “Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor mediaplanners, waarmee zij de optimale mix van online en offline middelen kunnen bepalen.” De probleemstelling een vraag, die je gaat beantwoorden in je onderzoek. Bijvoorbeeld: “Welke factoren zijn relevant voor het ontwikkelen van een optimale mix van online en offline media, en hoe bepaal je hiermee de optimale mix voor het bereiken van de doelstellingen van de adverteerder?”

Lees ook:

Zie ook:

Organisatiedoelstelling & jouw Projectdoelstelling

Een organisatiedoel is een gewenste situatie die op een van te voren bepaald tijdstip bereikt dient te zijn. Organisatiedoelen worden direct of indirect van de missie afgeleid. (bron: Bepalen van de doelen, op TwynstraGuddeKennisbank.nl)

De Doelstelling van je Communicatieproject moet zijn afgeleid van één van de Organisatiedoelstellingen en die moeten zijn afgeleid van de Missie.

De Doelstelling van je Communicatieproject moet zijn afgeleid van één van de Organisatiedoelstellingen en die moeten zijn afgeleid van de Missie.

Voorbeelden van Organisatiedoelstellingen:

 • medewerkers meer klantvriendelijk maken;
 • betrokkenheid onder medewerkers vergroten,
 • groter gevoel van veiligheid onder burgers
 • efficiënter werken
 • etc.

Voor jouw communicatieproject is natuurlijk vooral díe organisatiedoelstelling belangrijk die jij wilt gaan helpen bereiken. Zo’n organisatiedoelstelling is belangrijk, omdat de organisatie geld en andere middelen beschikbaar heeft gesteld om dit doel te bereiken. Als je kan aantonen dat jouw communicatieproject bijdraagt aan het realiseren van een organisatiedoel, dan heeft de opdrachtgever een reden om geld en andere middelen beschikbaar te stellen voor jouw communicatieproject. Bepaal daarom welke organisatiedoelstelling een verbinding legt tussen jouw communicatieproject en de missie.

De doelstelling/ probleemstelling van jouw communicatieproject zou afgeleid moeten zijn van een organisatiedoelstelling. Stel vast of dit zo is.

Vervolgens kun je jouw Projectdoelstelling weer onderverdelen in een Onderzoeksdoelstelling en een Communicatiedoelstelling.

Doelstelling Project Onderzoek Communicatie

Bijstellen doelstelling/ probleemstelling van jouw communicatieproject

 1. Als de doelstelling/ probleemstelling van jouw communicatieproject níet duidelijk is afgeleid van een organisatiedoelstelling herformuleer dan deze doelstelling/ probleemstelling, zodat deze wél duidelijk is afgeleid van de organisatiedoelstelling. (Overleg wel met de opdrachtgever voordat je doelstelling/ probleemstelling van je communicatieproject bijstelt!)
 2. Een ander probleem met de doelstelling/ probleemstelling van jouw communicatieproject kan zijn, dat de opdrachtgever verkeerde en/ of onrealistische verwachtingen heeft van communicatie of van wat jij kan realiseren binnen de gegeven tijd. Stel ook dan de doelstelling/ probleemstelling bij – in overleg met de opdrachtgever.
De verwachting die de opdrachtgever heeft van jouw communicatieproject heeft te maken met wat hij verstaat onder communicatie. Probeer er daarom achter te komen wat hij eronder verstaat en bepaal of deze visie op communicatie hier het best van toepassing is.
Zorg ervoor dat jouw communicatieproject voor een belangrijk deel gaat over Tactisch Niveau en vraag je af of je communicatie moet zien als middel of proces.

Lees ook:

Missie & Interne Communicatie

“De missie heeft voor de organisatie de functie om richting te geven aan woord en daad. Medewerkers kunnen uit de missie afleiden wat er van hen wordt verwacht. De abstracte algemene missie moet dan wel vertaald worden naar de specifieke situatie van de verschillende devisies of afdelingen. De missie zal concreet moeten worden gemaakt voor de diverse medewerkers. Uiteindelijk zal duidelijk moeten zijn wat de missie betekent voor de kennis, houding en het gedrag van de medewerker.

De missie wordt vaak samengevat in enkele kernbegrippen of kernwaarden; bijvoorbeeld in de begrippen klantgerichtheid, snelheid, degelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteitsbewustheid. Elk begrip in de missie zal geoperationaliseerd moeten worden. Voor medewerkers zal duideijk moeten zijn wat er concreet met het betreffende begrip wordt bedoeld.” (Koeleman 2012 p124-125)

Operationaliseren van begrippen uit de missie , downloaden en invullen.

Bij Mission Statement of Sustainable Corporate Story kun je lezen dat het opstellen en realiseren van een Missie en een Mission Statement behoorlijk éénrichting verkeer is van het management naar de medewerkers. Dat wordt hier nogmaals geïllustreerd. In je advies kun je daarom ook denken aan een Sustainable Corporate Story als aanvulling op of in plaats van een Missie of Mission Statement.

Missie

De missie wordt beschreven in de mission statement. Je kunt deze vinden op de website van de organisatie, of in een ander document. Maar, let op: wat daar staat onder het kopje “mission statement” is niet altijd een goede mission statement – vaak wordt deze namelijk opgeschreven door iemand zonder communicatie-achtergrond. Een deel van je opdracht kan dan zijn om een betere mission statement op te stellen.

Vanuit communicatie-oogpunt, moet een missie motiveren. Een missie moet eraan bijdragen dat mensen (intern en extern) het merk relevant vinden of er zelfs van gaan houden.

Een missie geeft meestal antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is ons werkterrein?
 • Wat is ons bestaansrecht?
 • Welke betekenis hebben wij voor onze stakeholders?
 • Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen?
 • Wat zijn onze intenties en ambities? (MissieEnVisie.nl)

De missie kan meer inside-out of outside-in geformuleerd worden:

 • Productgerichte missie: beschrijft vanuit de organisatie welk (soort) product ze produceert en waarom ze daarin goed en onderscheidend zijn. (inside-out)
 • Marktgerichte missie: beschrijft wat de organisatie toevoegt voor de markt en / of stakeholders. (outside-in)

Zie ook: